صفحه اصلی 2018-01-15T09:13:26+00:00

دورنما

 یک افغانستانی که زنان افغان توسط مراجع ملی و بین المللی شناخت درست از زنان متشبث و سهم زنان در توسعه پایدار اقتصادی افغانستان دارند.

پیشتر بدانید

ماموربت

اتاق تجارت و صنایع  زنان افغان  از طریق نمایندگی مؤثر جهت پیشرفت و تامین منافع اقتصادی زنان افغان در سطح ملی و بین المللی فعالیت می نماید.

پیشتر بدانید

هدف

تسهیل افزایش 5 فیصدی سالانه سهم و شناخت زنان در فعالیت های اقتصادی به وجود آید اتاق زنان هدف مزبور را با تطبیق مرام و مقاصد ذیل .به دست می آورد

پیشتر بدانید

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان

گروهی از زنان متشبث فعال افغان با همصدایی و اهداف مشترک در راستای ثبات اقتصادی زنان متشبث دادخواهی می نمایند و تلاش می نمایند تا ارزش گذاری به تجارت زنان و به رسمیت  شناختن سهم زنان کارآفرین در تسعه پایدار اقتصادی افغانستان اطمینان حاصل گردد. و اتحادیه متشبثین رهبر برای انکشاف افغانستان یک پروپوزل را برای شورای عالی اقتصادی  به  سرپرستی آقای  رئیس جمهور اشرف غنی برای تغیر نام اتحادیه متشبثین رهبر  برای انکشاف افغانستان به اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان تبدیل نمایند

در مورد اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان از کارشناسان ما  سوال کنید؟

سوال بپرسید