د افغانستان میرمنو سوداګری او صنایع |info@awcci.af
اصلی صفحه 2017-10-16T09:44:55+00:00

لیدنه

افغان تشبث کوونکو میرمنو پیژندنه په ملی او نړیواله کچه

را زیات وپوهیږۍ

دنده

د افغان میرمنو سوداګری او صنابعو خونه ، د موثر څانګو په هیله په اقتصادی برخه کې د یو ډادمن او پر مختللي اقتصاد لپاره په نړیواله کچه فعالیت کوي.

را زیات وپوهیږۍ

موخه

د یو کال په لړ 5 سلنه زیاتوالۍ د میرمنو پیژندنه او د هغوی ګډون په اقتصادی برخه کې

را زیات وپوهیږۍ

د افغانستان میرمنو سوداګری او صنایعو خونه

په کال 2016 ، د افغانستان میرمنو سوداګری او صنایع خونې لپاره سازمانونه په کار پیل وکړ چې دا فعالیتونه د اقتصاد او رهبریت او زیات یې د سیاسی ، ټولنیز او فرهنګی برخه کې فعالیت کوی. د اقتصادی برخه کې ښځو ته فعالیت یوه

لری خبره وه د دوی اړتیاوو او غوښتنو سره سم د حق غوښتنې او ګټې لپاره لاند‎ې ریپورټ د هغوی غوښتنې او علایق ځای پر ځای شول.

ښځو اقتصادی پرمختیا، معلوماتی تګ لاري او نقشې 2002-2012، افغان څیړنیز او ارزیابي برخه (AREU) : په ملی سطح افغان میرمنې دغو بر خوته اړتیا درلوده چې یوه ډله سوداګری میرمنې دغه کار ته یې ريښتنې بڼه ورکړه .

2013 کال کې د افغانستان تشبث کوونکو رهبری په نامه یې‎ تاسیس کړ. دفتری څانګه یې د افغانستان متشبو میرمنو اتحادیه په نامه په کال 2014 جولای په 22 تاسیس شوی چی په کال 2017 کې د یو پروپوزل (قرارداد) په واسطه د ریس جمهور محمد اشرف غنی لخوا د افغانستان سوادګری او صنایع خونې په نامه بدله شوه.

پوښتنئ د افغانستان میرمنو سوداګری او صنایعو خونې په هکله؟ زموږ د ماهرانو څخه پوښتنه وکړئ

پوښتنی وکړئ