کورپاڼه 2018-04-05T04:48:44+00:00

لیدنه

یو داسی افغانستان چی په هغه کښی په ملی او نړیوال ډګر کی د افغان سوداګرو ښځو څخه ښه پیژندنه او ښځي د افغانستان په اقتصادی پراختیا کښی ونډه او فعالیت ولری

دنده

د افغانستان ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه په ملی او نړیوال ډګر کښی د یوه اغیزمنی څانګی له لاری د افغان ښځو د اقتصادی ګټو د چمتوکولو او پرمختیا لپاره کار کوی

موخه

د دی خونی موخه دا ده تر څو په کال کي ۵ سلنه د ښځو ونډی زیاتوالی او په اقتصادی فعالیتو کښی د ښځو پيژندنه رامینځ ته کړی.

د افغانستان ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه

د ۲۰۰۲ کال راهیسې، ډیری غیر انتفاعی سازمانونو د افغانو ښځو د پیاوړتیا او د حقونو لاس ته راوړلو لپاره کار پیل کړ. ټولو خپل فعالیتونه او حق غوښتنی توجه د ښځو سیاسي، ټولنیز او کلتوري ګډون او حقونو باندی وکړ. هيڅ یو هم د ښځو اقتصادی ګډون یا د ښځو سوداګریز اندیښنی باندی تر اوسه کار ونکړ. اړتیا یو داسی نهاد ته چی د سوداګرو ښځو غږ تنظیم کړی او حق غوښتنه وکړی د هغوی ګټو لپاره چی د ښځو اقتصادی پیاوړتیا، د معلوماتو نقشه، ۲۰۰۲-۲۰۱۲، د افغانستان د څیړنی او ارزونی اداره (AREU): په ملی کچه راپور کښی، افغان میرمنو سازمان ته د یو چتر اړتیا باندی تاکید شوی دی.

د سوداګرو ښځو یوې ډلې دا اړتیا او د یو بنیاد نشتوالي محسوس کړ، نو دوی سره په همکاری د افغانستان مخکښه سوداګرۍ د افغانستان د پراختیا لپاره یا (لید) دریځ جوړ کړ. لید په ۲۰۱۳ کښی جوړ شو او په رسمی توګه د جنوری په ۲۲ مه ۲۰۱۴ په کار پیل وکړ. دا افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی سره د سوداګرو ښځو د یو واحد په حیث ثبت شو. لید یو وړاندیز د اقتصادی عالی شورا ته چی مشری ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غنی کوله وړاندی کړ تر څو نوم یی د افغان ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونی باندی بدل کړی. د دغی ارګان نوم د (لیډ، LEAD) نه د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خوني په نوم را واوښتل شوه چی د افغانستان حکومت د اقتصادی عالی شورا لخوا د مارچ په ۱۲ مه ۲۰۱۷ منظور شو.

پوښتنئ د افغانستان ښځو سوداګری او صنایعو خونې په هکله زمونږ د ماهرانو څخه پوښتنه وکړئ

پوښتنی وکړئ