3108, 2020

برگزاری گفتمان سکتور خصوصی و عامه در مورد چالشهای متبثین زن در زون غرب

By |August 31st, 2020|Categories: Uncategorized, اخبار, اخبار هرات|Comments Off on برگزاری گفتمان سکتور خصوصی و عامه در مورد چالشهای متبثین زن در زون غرب

3009, 2019

اشتراک اعضای اتاق تجارت و صنایع زنان در برنامه ظرفیت سازی در مورد مدیریت تجارت

By |September 30th, 2019|Categories: اخبار, اخبار هرات|Comments Off on اشتراک اعضای اتاق تجارت و صنایع زنان در برنامه ظرفیت سازی در مورد مدیریت تجارت

2309, 2019

صورت جلسه بین موسسه HELP و اتاق تجارت و صنایع زنان

By |September 23rd, 2019|Categories: اخبار, اخبار هرات|Comments Off on صورت جلسه بین موسسه HELP و اتاق تجارت و صنایع زنان