اشتراک اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در برنامه دادخواهی برای سکتور خصوصی و نقش سکتور خصوصی در توسعه اقتصاد

اشتراک اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در برنامه دادخواهی برای سکتور خصوصی و نقش سکتور خصوصی در توسعه اقتصاد

زمان: 6 الی 8 حوت 1298

مکان: هوتل سوفیتل، شهر دوبی امارات متحده عربی

نمایندگان اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در برنامه آموزشی دادخواهی برای سکتور خصوصی به تاریخ 25 الی 27 فبروری 2020 در شهر دوبی اشتراک نمودند. این برنامه توسط برنامه توسعه قانون تجارت و تمویل مالی اداره انکشاف بین المللی امریکا به منظور تقویت توانایی (USAID)  برگزار گردید. 5 تن از مسئولین اتاق تجارت زنان از بخش های اجرائی، رهبری، حقوقی و راوبط عامه و بین الملل در برنامه آموزشی و بحث های اساسی در مورد سکتور خصوصی اشتراک داشتند. سه تن از آگاهان بخش قانون و سکتور خصوصی هر یک آقای توماس ساسمن، کرولاین فریدریکسن و نیکولاس الارد از امریکا در این برنامه حضور داشتند و مشوره های مفید در بخش توسعه سکتور خصوصی در افغانستان ارائه نمودند.

در جریان این برنامه رهبران سکتور خصوصی موضوعات چون مشکلات اساسی در بخش قوانین سکتور خصوصی و راه حل های برای موفقیت بیشتر سکتور خصوصی بحث گردید. در اخیر برنامه اشتراک کنندگان به گروپ های مشخص تقسیم گردیدند و در هر گروپ مشکلات و چالش های عمده بحث گردیده و راه حل ها پیشنهاد گردید. در اخیر برنامه برای هر یک از اشتراک کنندگان از طرف برنامه CLDP تصدیق نامه دریافت نمودند.