401, 2021

سومين نشست ملي تشبث زنان برگزار گرديد

By |January 4th, 2021|Categories: Uncategorized, اخبار|Comments Off on سومين نشست ملي تشبث زنان برگزار گرديد

محل برگذاری: هوتل کابل سریناتاریخ: 28 دسمبر 2020اتاق تجارت و [...]

2911, 2020

برنامه انلاین موثر و دوستانه بین التجارتی با کشور دوست و همسایه هندوستان

By |November 29th, 2020|Categories: اخبار|Comments Off on برنامه انلاین موثر و دوستانه بین التجارتی با کشور دوست و همسایه هندوستان

بتاریخ ۶ عقرب سال ۱۳۹۹ اتاق تجارت و صنایع زنان [...]

1711, 2020

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان جلسه یی را با رهبری اتحادیه البسه زنان مقیم ولایت کابل برگزار نمود

By |November 17th, 2020|Categories: اخبار|Comments Off on اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان جلسه یی را با رهبری اتحادیه البسه زنان مقیم ولایت کابل برگزار نمود

بتاریخ  ۲۵ عقرب سال ۱۳۹۹ اتاق تجارت و صنایع [...]

1511, 2020

کمیته ارزیابی درخواستی ھای دور ششم و ھفتم علامت تجارتی ساخت زنان افغان برگزار گردید!

By |November 15th, 2020|Categories: اخبار|Comments Off on کمیته ارزیابی درخواستی ھای دور ششم و ھفتم علامت تجارتی ساخت زنان افغان برگزار گردید!