مهم های فبوری

اخبار مهم ماه
 • وصل زنان تجارت پیشه افغانستان با کشور های اروپایی
 • استحکام روابط میان اتاق تجارت زنان و فدراسیون اتاقها
 • تلاش های اتاق تجارت زنان برای شامل ساختن نه تنها زنان تجارت پیشه بلکه تمام سکتور خصوصی در پروسه ها و گفتمان های صلح
 • برنامه آموزشی دسترسی به منابع مالی غضنفر بانک در کابل و چهار زون
 • ملاقات سرپرست سرکنسل آلمان و ایران با اتاق تجارت زنان زون شمال
 • سیر علمی شاگردان OHW از شرکتهای زنان تجارت پیشه زون شرق ننگرهار
 • بازاریابی برای محصولات بانوان متشبث با همکاری ریاست حکومتداری شهری
 • امضاء تفاهمنامه همکاری میان اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان زون غرب و موسسه ودان

مهم های جنوری

اخبار مهم ماه:
 • عقد قرارداد تهیه یونیفورم زمستانی، بهاری و تابستانی شرکت برشنا برای اتحادیه البسه زنان اتاق تجارت وصنایع زنان افغانستان
 • برنامه آگاهی دهی اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در مورد قانون حکمیت برای زنان تجارت پیشه
 • ویدیو کنفرانس فرصت های تجارتی و سرمایه گذاری میان افغانستان و هندوستان
 • امضای تفاهم نامه های همکاری میان اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان‌‌، اداره تدارکات ملی، دفتر کوردید، غضنفربانک و مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان
 • وصل شدن اعضای اتاق زنان با محل مجازی شبکه سازی و خرید و فروش شبکه CONNECTS