جلسه همکاری بین اتحادیه متشبثین رهبر برای انکشاف افغانستان و ولایت بلخ برگزار شد

By |July 20th, 2017|Categories: بیاید همکاری نماییم|

Comments Off on جلسه همکاری بین اتحادیه متشبثین رهبر برای انکشاف افغانستان و ولایت بلخ برگزار شد