جلسه آگاهی دهی قرارداد های تدارکات ملی

جلسه آگاهی دهی قرارداد های تدارکات ملی

تاریخ: 20-21 دلو 1398

مکان: دفتر خدمات رسانه ای شایار

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان با همکاری اداره تدارکات ملی برنامه آگاهی دهی قراردادها را برای اعضای اتاق تجارت زنان به تاریخ های 20 و 21 دلو 1398 در دفتر خدمات رسانه ای شایار دایر نمود. در این برنامه دو تن از اساتید انستیتیوت تدارکات ملی آقای سید عالم شاه سادات و آقای ولید محمدزی این جلسه را تسهیل نمودند. در جلسات مذکور موضوعات چون طی مراحل قراردادها، شرایط و اسناد لازمی قراردادها و آفرهای جوابگو تدریس گردید. تعداد اشتراک کنندگان این برنامه 13 تن زنان تجارت پیشه بود. در نتیجه این برنامه آموزشی اشتراک کنندگان که علاقمند گرفتن قرارداد های تدارکات ملی بودند در این مورد معلومات کافی دارند.

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان از اداره تدارکات ملی برای همکاری های پایدار شان اظهار سپاس می نماید.