جلسه برای شریک سازی مشکلات زنان تجارت پیشه بلخ با نهاد های ملی و بین المللی

جلسه برای شریک سازی مشکلات زنان تجارت پیشه بلخ با نهاد های ملی و بین المللی

On Sep. 30, 2020, AWCCI had active participation in a meeting held with UNDP by the Directorate of Economy in Balkh province. AWCCI gave a brief description of their activities and the achievement they had so far and pointed out the main problems Afghan businesswomen are facing in Balkh. These problems included the lack of an appropriate place for women to sell their products, the security of Afghan businesswomen, the lack of source for product marking, access to finance, and others. UNDP promised to extend its support to businesswomen in Balkh. At the end of the meeting, all the participants shared their business cards for further follow-ups.