حمایت شوهر باعث پشرفت خانم می شود

حمایت شوهر باعث پشرفت خانم می شود

یک بانوی افغان با همکاری شوهرش توانسته است که در عرضه خدمات تکنولوژی پیشتاز شود. فخریه ممتاز که هشت سال پیش شرکتی را بنام ممتاز هاست ایجاد کرد، میگوید که فعالیت های شرکت اش فراتر از افغانستان نیز گسترش یافته است