1211, 2019

برنامه آموزشی موجودیت جندر در چرخه مدیریت پروژه

By |November 12th, 2019|Categories: اخبار, اخبار بلخ|Comments Off on برنامه آموزشی موجودیت جندر در چرخه مدیریت پروژه

به نماینده گی از اتاق تجارت و صنایع زنان [...]

1209, 2019

برنامه مشترک سازی دانش تجارتی بانوان برای بانوان در تخار

By |September 12th, 2019|Categories: اخبار, اخبار بلخ|Comments Off on برنامه مشترک سازی دانش تجارتی بانوان برای بانوان در تخار

تاریخ: 7 سنبله سال 1398 مکان: سالون کنفرانس های [...]

108, 2019

نشست جلب سرمایه گذاری جهت ترتیب پلان توسعه اقتصادی

By |August 1st, 2019|Categories: اخبار, اخبار بلخ|Comments Off on نشست جلب سرمایه گذاری جهت ترتیب پلان توسعه اقتصادی

تاریخ:  چهارشنبه ۱۹ سرطان ۱۳۹۸ مکان:  سالن کنفرانس نگارستان [...]

1507, 2019

برنامه مشترک سازی دانش تجارتی بانوان برای بانوان

By |July 15th, 2019|Categories: اخبار, اخبار بلخ|Comments Off on برنامه مشترک سازی دانش تجارتی بانوان برای بانوان

تاریخ: 13 سرطان سال 1398 مکان: سالون کنفرانس  های [...]

1405, 2019

برنامه حضور بیشتر زنان افغان در تجارت با موسسه تحصیلات عالی تاج در بلخ

By |May 14th, 2019|Categories: اخبار, اخبار بلخ|Comments Off on برنامه حضور بیشتر زنان افغان در تجارت با موسسه تحصیلات عالی تاج در بلخ

تاریخ: 15 ثور 1398 مکان: موسسه تحصیلات عالی تاج [...]

1402, 2019

پنجمین گفتمان سکتورخصوصی و دولتی ولایت بلخ در پیوند با بررسی آجندای ولایتی تشبثات بلخ

By |February 14th, 2019|Categories: اخبار بلخ|Comments Off on پنجمین گفتمان سکتورخصوصی و دولتی ولایت بلخ در پیوند با بررسی آجندای ولایتی تشبثات بلخ

تاریخ: 11 دلو 1397 مکان: سالون کنفرانس ریاست تجارت [...]