فورم درخواستی قرضه بانک بین المللی افغانستان صندوق مالی بی بی خدیجه

صندوق مالی بی بی خدیجه!
اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان به تمام زنان محترم تجارت پیشه قرضه صندوق مالی بی بی خدیجه را اعلان مینماید. این قرضه به منظور بازاریابی و ارتقای تجارت برای زنان تجارت پیشه با شرایط مشخص داده میشود. این قرضه بدون تکتانه میباشد و مدت قرضه و باز پرداخت قرضه نظر به مقدار قرضه تعین میگردد. این صندوق مالی به شکل قرضه از طرف بانک بین المللی افغانستان به اتاق تجارت زنان سپرده شده است که اتاق تجارت زنان به نوبه خویش این را به دسترس شما خانم های تجارت پیشه قرار می دهد.
برای معلومات بیشتر شما میتوانید به شماره تماس ۰۷۰۶۳۲۳۳۷۹ و ایمیل آدرس [email protected] به تماس شوید.