فورم درخواستی بی بی خدیجه

ششمین دور رقابتی تندیس بی بی خدیجه برای تمام ولایت افغانستان قابل دسترس است بعد از تکمیل موارد نیاز تا به ۳۰ سپتمبر ۲۰۲۰ به info@awcci.af با ذکر عنوان bibi khadija award ارسال نمایید. 

تشکر از بانک بین المللی افغانستان برای حمایت سال ۲۰۲۰ از اتاق تجارت وصنایع زنان افغانستان