فورم درخواستی بی بی خدیجه

ششمین دور رقابتی تندیس بی بی خدیجه برای تمام ولایت افغانستان قابل دسترس است بعد از تکمیل موارد نیاز تا به ۳۰ سپتمبر ۲۰۲۰ به [email protected] با ذکر عنوان bibi khadija award ارسال نمایید. 

تشکر از بانک بین المللی افغانستان برای حمایت سال ۲۰۲۰ از اتاق تجارت وصنایع زنان افغانستان