محفل اولین دور اهدای قرضه صندوق ملی بی بی خدیجه

محفل اولین دور اهدای قرضه صندوق ملی بی بی خدیجه

تاریخ: ۱۶ دلو ۱۳۹۸

مکان: اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان

محفل اولین دور اهدای قرضه صندوق مالی بی بی خدیجه توسط اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان به تاریخ ۱۶ دلو ۱۳۹۸ در دفتر مرکزی اتاق تجارت زنان دایر گردید. این محفل با حضور خانم افسانه رحیمی، رئیس هیئت مدیره اتاق تجارت زنان، خانم منیژه وافق، رئیس عامل اتاق تجارت زنان، خانم پرورش اوریاخیل، معاون اجرایی اتاق تجارت زنان، آقای عبیر حمزه، مدیر بازاریابی بانک بین المللی افغانستان، معاونین هیئت مدیره اتاق تجارت زنان و بیشتر از ۷ رسانه فعال کشور برگزار گردید.

در نخست خانم رحیمی حضور رسانه ها و زنان تجارت پیشه را خیر مقدم گفتند. سپس خانم وافق در سخنان شان در مورد این صندوق مالی بیان داشتند که این صندوق مالی به تاریخ ۳۰ عقرب ۱۳۹۸ در پنجمین محفل سالانه تندیس بی بی خدیجه افتتاح گردید و بعد از دریافت ۲۰ درخواستی قرضه از زنان تجارت پیشه کابل، هرات و بلخ، روز چهارشنبه به تاریخ ۱۶ دلو ۱۳۹۸ اولین دور اهدای قرضه صندوق مالی بی بی خدیجه به ۹ تن زنان واجد شرایط از کابل، هرات و مزار برگزار گردید. این قرضه به هدف ایجاد سهولت در پروسه قرضه دهی برای زنان تجارت پیشه افتتاح گردید. البته لازم به ذکر است که بانک بین المللی افغانستان به هدف بازاریابی تجارت های زنان، اشتراک در نمایشگاه های خارجی، رشد تشبثات و تولیدات زنان این قرضه را برای اتاق تجارت زنان تمویل نموده است.

برخلاف نهاد های دیگر که در مقابل قرضه شرایط مشکل چون تضمین قرضه میدهند، اتاق تجارت زنان با شرایط سهل و در بدل تضمین خط از یکی از اعضای خانواده بانوی تجارت پیشه قرضه میدهد. مقدار این قرضه از ۵۰۰ دالر الی ۳۰۰۰ دالر میباشد.

سه تن از زنان تجارت پیشه کابل هر یک خانم حبیبه پاینده نیک، رئیس شرکت صنایع دستی قزل، خانم راحله سجادی، رئیس شرکت مسیر آیلاف و خانم عاتمه نوری، رئیس شرکت صنایع دستی عاتمه نوری در این محفل قرضه دریافت کردند و دلایل گرفتن قرضه شان را بیان داشتند.

با تشکر از بانک بین المللی افغانستان #AIB بابت تمویل این صندوق مالی و تمویل سالانه اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان.