You are currently viewing میز گرد اتاق تجارت زنان افغانستان- زون غرب

میز گرد اتاق تجارت زنان افغانستان- زون غرب

تاریخ: ۱۱ سنبله ۱۳۹۷

مکان: اتاق کنفرانسهای مرکز بانوان، هرات

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان زون غرب – هرات روز یکشنبه ۱۱ سنبله ۱۳۹۷ میزگرد در مورد فعالیتهای اتاق داشتند. این میزگرد که هفتمین میزگرد با مدیریت موسسه Help ، OSAA و ریاست کار و امور اجتماعی ولایت هرات می باشد به فعالیتها و معرفی اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در زون غرب اختصاص داده شده بود. هدف این حمایت اتاق از سوی ارگانهای دولتی و موسسات ، ارتباط دادن خانم های متشبث با اتاق در قسمت فرا گرفتن آموزشهای تخصصی مدیریت تجارت و معیاری ساختن تشبث آنها می باشد. در این برنامه نماینده دفتر Help  برنامه را آغاز نموده سپس خانم مونسه حسن زاده معاونه امور اجتماعی مقام ولایت پیرامون اتاق تجارت و حمایت از آن صحبت نمودند. پرزنتیشن معرفی و فعالیت های اتاق توسط نسیم گل عزیزی زون منیجر اتاق ارائه گردیده سپس مریم جامی الاحمدی رئیس هیئت مدیره زون غرب در مورد اتاق صحبت نمود. پس از آن اشتراک کنندگان صحبت نمودند و وعده ی همکاری دادند.

برنامه ملی انکشاف صنایع دستی AREDP در بخش ایجاد بانکهای خرید و فروش  تولیدات و توانمند سازی اقتصادی زنان روستایی با حمایت بانک جهانی و وزارت انکشاف دهات فعالیت می نماید و در بخشهای فن و حرفه بانوان متشبث وعده همکاری دادند.

دفتر داکار در توانمند سازی زنان در بخش حرفه سالانه ۱۸۰ نفر را آموزش حرفوی می دهند و برنامه های زراعتی به سطح ولسوالی دایر میکنند، از قبیل گلخانه ها، بخش زعفران و مالداری. این موسسه فارغین خویش را جهت اخذ عضویت و فراگرفتن آموزشهای مسلکی تجارتی به اتاق معرفی خواهد کرد. همچنین این موسسه چرخهای خیاطی خویش را طی تفاهمنامه ای جهت آموزش به بانوان به اتاق تجارت و صنایع زنان واگذار خواهد نمود.

هم چنان دفتر War  Child پروژه عدالت برای اطفال و زنان صنوف حرفوی برای زنان و دختران را تطبیق مینماید و پس از فراغت برای ثبات و پایداری تشبث آنها به اتاق معرفی خواهد نمود.

موسسه FAOدر بخش زنجیره تقویت مواد غذایی به مدت سه سال برای نباتات با ارزش از قبیل گندم، زعفران، پسته، تخم هندوانه، انگور و مالداری و فراهم نمودن زمینه صادر کردن محصولات  دهاقین به مارکت های ببن المللی ، ترویج وسایل تکنالوژی مالداری، ارتقای ظرفیت مدیریت تجارتی و زراعتی، و فراهم سازی دسترسی خانم ها به حمایت های مالی فعالیت مینماید. این موسسه به تعداد ده شرکت خانم ها را تحت پوشش قرار خواهد داد و درست نمودن پلان تجارتی به شکل نظری و عملی به آنها آموزش داده خواهد شد و امتیازی تحت عنوان ایده های تجارتی دارد. نظر این موسسه در قسمت ایجاد شرکتهای سهامی بانوان ، ایجاد بخشی به نام ایده های تجارتی در اتاق و همچنین پیدا نمودن مزیت های تجارتی می باشد.

اتحادیه پیشه وران وعده دادند تا برای خانم های متشبث که از سوی اتاق معرفی شوند جواز رایگان توزیع خواهد نمود و همچنین در قسمت برگزاری نمایشگاه ها و بازاریابی تولیدات بانوان وعده همکاری سپرد.

موسسه OSAA در قسمت خدمات کاریابی فعالیت نموده و مرکز فن و حرفه دارد که تقریبا ۶۰% فارغین آنها جذب بازار کار شده اند. این موسسه در قسمت برگزاری کنفرانس و نمایشگاه وعده همکاری سپرد.

انستیتوت زراعت و وترنری در سال ۱۳۹۸ سه حرفه خیاطی، پرچون فروشی و تخنیک موتر را آغاز خواهد نمود و فارغین صنوف نهم را جذب نموده و به مدت سه سال الی فراغت صنف دوازدهم آموزش میدهد. این انستیتیوت خانمها را جذب و در ارتقای ظرفیت ایشان کوشش می کند.

از سوی دیگر موسسهWFP به طور آزمایشی با هماهنگی اتاق زنان به تعداد ۱۰۰ نفر شاگرد در قسمت قالین بافی با سکتور خصوصی آغاز خواهد نمود.

ریاست کار و امور اجتماعی  درقسمت برگزاری برنامه های آموزش حرفوی برای زنان، تدویر نمایشگاه های فصلی، حمایت بعد از فن و حرفه، توسعه بخش قالین بافی با حمایت موسسات ملی و بین المللی وعده همکاری سپرد و برکیفیت بهتر، سرمایه بیشتر، استندرد سازی و تولید بیشتر با لیبل و بسته بندی مرغوب تاکید ورزیدند. و در اخیر موسسهHelp  در قسمت نیازمندی های اتاق از قبیل برگزاری کنفرانس و نمایشگاه، معرفی خانم ها به اتاق جهت اخذ عضویت و همکاری در بخش فن و حرفه وعده سپرد.