اجرائیه

منیژه وافق

رئیس و موسس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان

پرورش اوریاخیل

معاون رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان

سلطانه خاکنژاد

سلطانه خاکنژاد

کوثر رحیمی

مسوُل روابط عامه و بین المللی

محمد مهدی نیازی

مسوُل آی تی

زحل اعظمی

دستیار حقوقی

محبوب شریفی

مسول عملیاتی

زینب یوسفی

مسوُل انکشاف تحقیق

فرحناز حکیمی

مسوُل انکشاف تجارتی

مدیران زون

تمنا فریوری

مدیر زون در اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان (دفتر بلخ )

زهرا زاهد

مدیر زون در اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان (دفتر کندهار )

نسیم گل غزیزی

مدیر زون در اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان (دفتر هرات )

فضیله ناصری

مدیر زون در اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان (دفتر ننگرهار )