اجرائیه

منیژه وافق

رئیس و موسس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان

سعیده فقیرزاده

رئیس مرکز منابع تجارتی زنان

فرحناز حکیمی

مسوُل انکشاف تجارتی

مرتضی خان

مسوُل نظارت و ارزیابی

محمد مهدی نیازی

مسوُل آی تی

پرورش اوریاخیل

معاون رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان

محبوب شریفی

مسوُل عملیاتی

فتانه رضایی

مسوُل انکشاف تحقیق

شایسته نوابی

مسول روابط عامه و بین الملل

مریم احمدی

دستیار حقوقی

مدیران زون

حسینه قریشی

مدیر زون در اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان (دفتر بلخ )

نگیتا اسدی

مدیر زون در اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان (دفتر کندهار )

نسیم گل غزیزی

مدیر زون در اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان (دفتر هرات )

پلوتون بیدار

مدیر زون در اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان (دفتر ننگرهار )