هیئت مدیره ننگرهار ۲۰۱۷ - ۲۰۱۸

جمیله سادات

عضو هیئت مدیره

شهلا شایق

عضو هیئت مدیره

شریفه احمدزی

عضو هیئت مدیره

سوله صافی

عضو هیئت مدیره

مهتاب ملکزی

عضو هیئت مدیره

هئیت مدیره ننگرهار

جمیله سادات

هئیت مدیره

شهلا شایق

هئیت مدیره

شریفه احمدزی

هئیت مدیره

صلحه صافی

هئیت مدیره

منهاس میر

هئیت مدیره

مهتاب ملکزی

هئیت مدیره