هیئت مدیره ۲۰۱۷ - ۲۰۱۹

مریم جامی

عضو هیئت مدیره

سوسن بهبود زاده

عضو هیئت مدیره

لینا شفق

عضو هیئت مدیره

ژیلا حبیبی

عضو هیئت مدیره

رومینه عثمانی

عضو هیئت مدیره

هئیت مدیره هرات

مریم جامی

هئیت مدیره

رومینه عثمانی

هئیت مدیره

ژیلا حبیبی

هئیت مدیره

سوسن بهبودی

هئیت مدیره

لینا شفق

هئیت مدیره