اشتراک اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در برنامه دادخواهی برای سکتور خصوصی و نقش سکتور خصوصی در توسعه اقتصاد

ادامه خواندن اشتراک اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در برنامه دادخواهی برای سکتور خصوصی و نقش سکتور خصوصی در توسعه اقتصاد