برنامه افتتاحیه اجندای ملی تجارت زنان – سند دادخواهی چالش ها و راه حل های زنان در عرصه تجارت 34 ولایت

اتاق تجارت وصنایع زنان افغانستان به  اساس جز فعالیت های دادخواهی خویش برای زنان متشبث و تجارت پیشه، برنامه افتتاحیه تدوین اجندای ملی تجارت زنان را به روز یکشنبه مورخ…

ادامه خواندن برنامه افتتاحیه اجندای ملی تجارت زنان – سند دادخواهی چالش ها و راه حل های زنان در عرصه تجارت 34 ولایت