تلاش های اتاق تجارت زنان برای شامل ساختن نه تنها زنان تجارت پیشه بلکه تمام سکتور خصوصی در پروسه ها و گفتمان های صلح – دیدار ها با جلالتمان هریک داکتر صاحب عبدالله عبدالله و ریس جمهور اسبق حامد کرزی!

ادامه خواندن تلاش های اتاق تجارت زنان برای شامل ساختن نه تنها زنان تجارت پیشه بلکه تمام سکتور خصوصی در پروسه ها و گفتمان های صلح – دیدار ها با جلالتمان هریک داکتر صاحب عبدالله عبدالله و ریس جمهور اسبق حامد کرزی!

برنامه آگاهی دهی اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در مورد قانون حکمیت برای زنان تجارت پیشه

تاریخ: 14 جنوری 2021اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در ادامه برنامه های آگاهی دهی برای زنان تجارت پیشه اینبار برنامه آگاهی دهی در مورد قانون حکمیت را براي تعدادی…

ادامه خواندن برنامه آگاهی دهی اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در مورد قانون حکمیت برای زنان تجارت پیشه

امضای تفاهم نامه های همکاری میان اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان مرکز محترم حل منازعات تجارتی افغانستان، دفتر محترم کوردید بانک محترم غضنفر

تاریخ: 20 جنوری 2021 اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان روز چهار شنبه تاریخ 20 جنوری 2021 سه تفاهم نامه همکاری را در دفتر مرکزی اتاق تجارت و صنایع زنان…

ادامه خواندن امضای تفاهم نامه های همکاری میان اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان مرکز محترم حل منازعات تجارتی افغانستان، دفتر محترم کوردید بانک محترم غضنفر

سومين نشست ملي تشبث زنان برگزار گرديد

محل برگذاری: هوتل کابل سریناتاریخ: 28 دسمبر 2020اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان سومین نشست ملی تشبث زنان را به همکاری شرکت لوجستیکی و ترانسپورتی تکتاز که یگانه شرکت ترانسپورتی…

ادامه خواندن سومين نشست ملي تشبث زنان برگزار گرديد