رئیس جمهور غنی با نمایندگان اتاق تجارت زنان روی انجام اقدامات کاهش دهنده اثرات «کویید-۱۹» بر مشاغل زنان صحبت نمودند.

ادامه خواندن رئیس جمهور غنی با نمایندگان اتاق تجارت زنان روی انجام اقدامات کاهش دهنده اثرات «کویید-۱۹» بر مشاغل زنان صحبت نمودند.